Texty: Martin Kočiš

výskum vplyvu svedomia
na dĺžkou ľudského života

racionálne vyvážená strava spolu
s primeranými výživovými doplnkami
v kombinácii s optimálnou fyzickou aktivitou
je silne dominujúcim dobovým trendom
ktorého nasledovanie je signifikantné
pre majoritnú časť svetovej populácie:
jedinci sa krvopotne snažia prostredníctvom
dôsledného dodržiavanie princípov zdravého
životného štýlu predĺžiť si život v maximálnej
možnej miere: stredná dĺžka života je
v súčasnosti 79,4 rokov u žien / 72,5 rokov u mužov:
nasledujúce údaje ale nasvedčujú že dlhovekosť
vôbec nemusí súvisieť so stravovacími návykmi:

wojciech jaruzelski († 90)
erich priebke († 100)
ivan demjanjuk († 91)
heinz barth († 86)
hermann josef abs († 92)
lászló csatáry († 98)
vasil biľak († 96)
ladislav nižňanský († 94)
karel vaš († 96)
johann breyer († 89)


invázne druhy

invázne druhy sú nepôvodné druhy textov fungujúce v rámci domovského textového teritória: na jeho územie prenikli za rôznym účelom najčastejšie z amerického kontinentu alebo ázie (v menšej miere aj z ostatných častí sveta): najčastejšie boli dovezené ako okrasné alebo myšlienkonosné texty ktoré sa (intenzívne mutujúc) začali rýchlo šíriť z vedeckých ústavom & knižníc do okolia a obsadzovať nové plochy: do priestoru teritória prenikli (mutáciou modifikované) samovoľne bez vedomia kompetentných inherentne prítomné v oficiálnych neinváznych druhoch textov: invázne druhy majú vysoký reprodukčný potenciál: dokážu sa rýchlo šíriť inter & hyper textovými kanálmi alebo produkujú každoročne veľké množstvo textových fragmentov (textový smog) s vysokým prienikovým potenciálom: viaceré z týchto druhov v súčasnosti vytvárajú rozsiahle autonómne porasty vo vnútri domovského textového teritória – najčastejšie popri informačných tokoch / cestách / železniciach / na nezastavaných plochách a zasahujú do pôvodných textových biotopov: v prípade ich masového rozšírenia významne menia ich charakter: vytvárajúc homogénne monocenózy ohrozujú pôvodné druhy (najmä poéziu & prózu): niektoré sú známe pod označením hoax a sú príčinou vzniku rôznych dezinformačných prúdení & spoločenských pnutí: ich odstraňovanie je značne problematické: dosiahnutie požadovaných výsledkov si vyžaduje systematické niekoľkoročné zásahy: problematika inváznych druhov textov bohužiaľ stále nie je legislatívne ošetrená


inzercia
(expanzívna forma)

ponúkame na predaj rodinný dom v blízkosti centra mesta:

jasle / materská základná & stredná / knižnica / úrady& obchodné centrá v hojnom počte – všetko v okruhu 500m – občianska vybavenosť maximálna – aj napriek tomu sa tak strašne nechcelo – milión výhovoriek a kartografia asfaltových prasklín naspamäť – vyhýbať sa hraniciam (nestúpať lebo sa ti stane atď.) je norma – pokiaľ sa už v úvode do priemernosti preukážu evidentné odchýlky od štandardu je potrebné ich čo najskôr eliminovať – treba včas vysvetliť význam pojmu dedičské konanie – bude zabezpečená aspoň minimálna miera manipulovateľnosti

nehnuteľnosť postavená z tehlovo-kvádrovej konštrukcie v roku 1955 pozostáva na prízemí z 2 veľkých obývacích izieb / kuchyne s jedálenským kútom / kúpeľne s toaletou a chodby:

ak fabula každodennosti aspoň náznakovo kopíruje očakávania je možné dennodenné utrpenie považovať za relatívne znesiteľné – k zvýšeniu znesiteľnosti môže prispieť predplatenie periodickej tlače aj intenzívna ritualizácia každodenných maličkostí a jej následne systematické narúšanie

na 1 NP je jedna izba, podkrovie s možnosťou dobudovania ďalšej izby – prípadne kúpeľne:

optimálny počet pohyblivých kamier v systéme je osem kusov: takéto množstvo zabezpečí nepretržitý monitoring celého pozemku počas celých 24 hodín nakoľko kamery disponujú aj funkciou nočného videnia / na ochranu dát z osobných počítačov je vhodné používať vysokokapacitné pevné disky slúžiace na zálohovanie údajov v kombinácii s mnohostupňovou softvérovou ochranou / komunikačné kanály môžeme zabezpečiť proti odpočúvaniu napr. použitím výkonnej širokopásmovej 30 W rušičky signálu s regulovateľným výkonom vhodnej na nonstop prevádzku (cena 999,80 € s DPH) / na škodu nie je ani zavedenie elektrického prúdu do oplotenia pozemku – postačuje nastavenie na nočný režim: najvhodnejšie je ak kontrolu nad bezpečnostnou politikou obydlia zabezpečuje jedna osoba – najlepšie mužského pohlavia

okná sú plastové aj pôvodné drevené – podlahy plávajúce + drevené parkety–pôvodné rozvody – strecha eternitová:

často je skloňované zachovanie pôvodného charakteru: progresívne zmýšľajúci jedinci ale charakter prispôsobujú – miera ohybu je nepriamo úmerná hlučnosti svedomia – naliehanie ambícií pandemické (počet nezasiahnutých oblastí s ohľadom na agresívnu povahu šírenia veľmi nízky – pokrytie takmer stopercentné) – výmena elektroinštalácie + inteligentné intuitívne elektrospotrebiče zabezpečia ideálnu spotrebu elektrickej energie – za usporené peniaze je potom možné zriadenie napr. domácej elektrickej sauny: v prípade že niektorý z obyvateľov domácnosti je psychotický cholerik so sklonmi k agresivite & alkoholizmu sa spotreba energie v dôsledku nedefinovateľných únikov môže zvýšiť aj o 40 % oproti bežnému štandardu

kúrenie zabezpečuje plynový kotol – podpivničená je asi 1/3 domu – k nehnuteľnosti prislúcha garáž + hospodárska budova:

s ohľadom na súčasnú globálnu geopolitickú situáciu je rozhodnutie vybudovať na pozemku priestory rezistentné voči rádioaktivite považované za najpraktickejšiu a najefektívnejšiu formu investície do budúcnosti: vďaka moderným technologickým postupom sú materiály použité na stavbu protiatómového krytuschopné dlhodobo odolávať priamemu pôsobeniu radiácie / tlakovým vlnám / tepelnému aj ionizujúcemu žiareniu: netreba zabúdať ani na kvalitný ventilačný & filtračný systém schopný recyklovať všetky produkty látkovej premeny obyvateľov krytu: náklady na vybavenie krytu potravinami / tekutinami & úžitkovou vodou na obdobie piatich rokov pre štvorčlennú rodinu sa pohybujú v intervale 45 – 50 tis. €

celková výmera pozemku je 562 m2:

ak zosnulého môžeme bez akýchkoľvek pochybností označiť za tzv. dobrého človeka jeho spopolnené telesné pozostatky efektívne využijeme ako prírodné hnojivo vo svojej biozáhradke resp. ako výživový doplnok stravy pre zvieratá v domácom chove: v prípade že v charakterovom portfóliu nebožtíka výrazne prevažovali negatívne vlastnosti & rysy sú zostatky v koncentrovanom stave využiteľné na sterilizáciu / dezinfekciu / dezinsekciu & deratizáciu v interiéri aj exteriéri: ak je sila koncentrátu tak intenzívna že už samotná manipulácia s ním je zdraviu nebezpečná koncentrát riedime vodou – pomer je závislý od množstva zla prítomného v popole

orientovaný je na SV-JZ:

poloha pozemku / zemský magnetizmus / zloženie pôdy & podložia / prítomnosť inžinierskych sietí a charakter terénu určujú predispozície nehnuteľnosti ako takej:
kvantifikáciou spomenutých ukazovateľov vieme dedukovať pravdepodobné varianty príbehového smerovania osudov jej obyvateľov: počet detí (ich budúce záujmy – talent / zručnosti a orientáciu) / genézu manželského spolunažívania (počet mimomanželských partnerov / pohlavné choroby / celkový počet rokov manželstva) / pracovné úspechy a pády (obdobie nezamestnanosti / pôsobenie v slobodnom povolaní) / individuálny umelecký vývin (produktivitu resp. moment vyhasnutia) – cena kurzu feng shui pre interiérových dizajnérov je 135 € vrátene dph

dohoda možná:

viem o tebe všetko: aké obavy & strachy ťa sužujú / čoho by si sa nikdy nechcel dožiť (napr. aj to že predsavzatie o nezasahovaní do rozhodnutí & názorov svojich potomkov si dávno zavrhol) / koľko komu dlžíš a prečo / čo máš naozaj rád a čo je len zištne predstierané nadšenie: keďže obozretnosť pri obstarávaní potravy prestala byť nevyhnutnosťou množstvo stôp & indícií je nepreberné: stačí si vybrať ľubovoľný smer a percepčné mechanizmy nastaviť max. na 50%: text sa objaví do niekoľkých sekúnd a začne svojvoľne hovoriť (tliachať / reptať / vrieskať / zajakávať sa / šepkať / koktať / výskať / vrčať / nadávať & recitovať): zdanlivo nezmyselné obsahy nezavrhujeme – naopak – starostlivo uschovávame na horšie časy – poprípade darujeme: najpoužívanejšími nástrojmi virtuálnych stopárov / lovcov & stalkerov sú opatrnosť / prezieravosť / vytrvalosť & emocionálna sterilita


autopsia
(úvod do labyrintálnosti)

labyrint má zakódovanú
schopnosť obojsmerného rastu:

rast smerom von (zväčšovanie plochy)
rast smerom dovnútra (prehlbovanie štruktúry)

obidve formy rozširovania prirodzene
prispievajú k zvyšovaniu labyrintálnosti

rast môže prebiehať jedným alebo druhým
smerom samostatne ale aj oboma smermi súčasne:

to umožňuje nájsť labyrint v troch rôznych polohách:
smerom von / dovnútra & obojsmerne rastúci

prvý typ je tzv. labyrint conquistador : disponuje
prienikovými mechanizmami schopnými rozširovať

plochu labyrintu bez ohľadu na charakter & zloženie
okolitého prostredia: integruje do seba objekty

hmotné aj nehmotné pričom v momente ich pohltenia
ich automaticky zapája do organizačnej štruktúry

samotného labyrintu: ich funkcia v rámci systému
vzniká komunikáciou s už asimilovanými časťami

s ohľadom na aktuálne potreby labyrintu: integráciou
objekt neprichádza o svoju svojbytnosť – v rámci

labyrintu existuje formou alterega pôvodného objektu
pričom jeho vývoj sa v momente pohltenia stáva

samostatným nezávisle od pôvodného objektu
naďalej existujúceho v mimolabyrintálnej realite:

tempo expanzie je diktované potrebou labyrintu aktualizovať
svoje databázy prvkami z vonkajšieho prostredia:

tento jednosmerný rast je typický pre mladé labyrinty
nastavujúce optimálnu veľkosť svojho existenčného teritória

primárna „hrubá“ kostra labyrintu vzniká práve v tejto
fáze rastu a je východiskom pre sekundárne štruktúry

druhým typom rastu je tzv. interná štrukturalizácia
postupujúca smerom dovnútra – do hĺbky labyrintu

tento pohyb prebieha v niekoľkých po sebe nasledujúcich
etapách/vlnách pričom každá ďalšia etapa sa vyznačuje

použitím niekoľkonásobne menších deliacich prvkov:
pri vekovo starších labyrintoch môže proces zvyšovania

labyrintálnosti dospieť až na mikroskopickú úroveň:
ide o etapy s vysokým (až trojciferným) poradovým číslom

pričom doba trvania každej ďalšej etapy sa predlžuje
priamo úmerne s pomerom zmenšenia deliacich elementov

oproti deliacim prvkom existujúcim v predchádzajúcej vlne internej
štrukturalizácie: čím väčšie zmenšenie – tým dlhšie trvanie etapy

u najstarších zdokumentovaných labyrintálnych štruktúr bola
doba trvania poslednej etapy tzv. fázy štrukturálneho maxima

odhadnutá na takmer tri storočia: rozsah labyrintálnosti takéhoto
labyrintu by sa pri vyjadrení v jednotkách dĺžky (pri komplexnom

meraní celkovej štruktúry až na jej mikroúroveň) približne rovnal
celkovej dĺžke všetkých riadkov textu obsiahnutého v

32 miliónoch zväzkoch kníh najväčšej knižnice sveta: dosiahnutím
štrukturálneho maxima je interná štrukturalizácia labyrintu zastavená

a jej opätovné naštartovanie nie je možné: celková doba jej trvania
je primárne určená predovšetkým obsahom esenciotvorných látok

vstrebávaného: vyšší obsah – dlhšie trvanie štrukturalizácie: pre túto
fázu rastu je charakteristické formovanie sa pamäti labyrintu

tretí typ rastu predstavuje vzájomnú paralelnú súčinnosť
oboch vyššie charakterizovaných rastových systémov:

tento typ labyrintálneho rastu pripomína tlkot srdcového svalu:
každý úder znamená obojsmerný vznik nových štruktúr:

takto rastúce labyrinty väčšinou nedosahujú také extrémne
rozmery štruktúr ako je to pri oddelených fázach rastu:

obojsmerný rast je charakteristický pre stiesnené priestory/územia
kde na veľmi malej ploche vzniká súčasne veľké množstvo labyrintov:

dokonalé poznanie vlastnej labyrintálnej formy zohráva
dôležitú rolu pri orientácii jedinca v čase & priestore


meranie genitálov

(koncepcia prosociálnej politiky pre fyzicky
& psychicky znevýhodnených občanov)

uraz retarda: vmietni mu rovno do ksichtu
čo najstručnejšiu a najvulgárnejšiu definíciu
jeho stavu: podotkni jeho spoločenskú bezvýznamnosť
a nezabudni apelovať na zaťažovanie sociálneho
systému nevyhnutnosťou živiť túto nepotrebnú
existenciu: prskajúc zlosťou ho s použitím
genitálneho vulgarizmu vyzvi k opusteniu priestoru

vyvŕš sa na submisívnom defektovi:
sklopeným pohľadom odkyvká všetky nadávky
občas sa tomu dokonca začne potichu smiať
niekedy smiech prerastie do šialene strašidelného rehotu:
vtedy treba zasiahnuť – pevne zovretou rukou vypáliť
spŕšku rán a zasypať nimi dotyčného – najvhodnejšie je
mieriť do tvárovej časti (do tej sprostej hlavy)

odbav sa na bezbrannom prostoduchom človeku:
začni napr. takým ponúknutím malého farebného cukríka:
v očiach zbadáš záblesk úprimnej radosti a nadšenia
čo je ten správny moment na to aby si pokračoval:
cukrík hoď na zem – najlepšie ak je po ruke pri nohe
menšia mláka s usmievavou olejovou škvrnou:
pomocným povelom pri aporte je pokyn „pusť!“

pretiahni handicapovanú slečnu s decentným vyvýšeným
podpätkom: je bejbi je – odušu – akoby naposledy – zlezú
sa všetci znalci s prevarenou modrou krvou zo širokého
okolia – nekonečné prehováranie marcipánových princezien
prestalo baviť – tu sa dá aj bez nákladných dialógov
kulís & relikvií – s prirodzeným pachom – tekutiny stihnú
uschnúť na koži a rozkrúšiť sa na prach – nemiznú okamžite
v anuse sprchového kúta: intenzívny božský pocit čistoty

poníž pokriveného chudáka: presvedč dotyčného o osobitnom
šarme jeho krkolomných tanečných kreácií – zorganizuj
pre neho samostatné vystúpenie na ktoré pozvi tých
najzakomplexovanejších sebcov & hrdinov (najlepšie
intenzívne pronárodne orientovaných) z okolia:
za sprostredkovanie takéhoto výjavu sa ti odmenia
hlučným výsmechom nadávkami & urážkami najhrubšieho zrna: množstvo slín ktoré
pretečie vzduchom sa odhaduje na litre

dohľad nad účinnou implementáciou vyššie uvedených
postupov bude zabezpečovať občiansky výbor pre otázky
efektívneho & intenzívneho občianskeho spolunažívania
priamo podliehajúci ministrovi daného rezortu: ten je
oprávnený delegovať kontrolnú činnosť na vecne & miestne
príslušného predsedu samosprávneho kraja


pravidlá ponoru

bezprostredne po vynorení sa z textu
je potrebné zrealizovať nasledujúce úkony:

1.) dôkladne poutierať tvár – zbaviť ju všetkých
textových nánosov vedúcich k možnej zámene
s autorom textu alebo s textovými subjektmi

2.) vyčesať pozostatky celých častí textov
ale aj drobné zvyšky znakov & grafém
uviaznutých vo vlasovom poraste a ochlpení:
pri zanedbaní resp. nedôslednom zrealizovaní
tohto kroku sa reziduálne kontextovo nekompletné
textové fragmenty dostanú cez póry pokožky
prostredníctvom krvného obehu až do centier
v ktorých dochádza k formovaniu osobnostnej
štruktúry a svetonázoru čitateľa: fragmentárnosť
textov do nich vnáša zmätok & nepochopenie:
ich ďalšou interpretáciou síce vznikajú inšpiratívne
faux pas konštrukty ale ich umelecká hodnota
je minimálna

3.) celotelové ošetrenie pokožky špeciálnym
balzamom slúžiacim na kontextovú dezinfekciu
je potrebné vykonať bezpodmienečne po každom
vynorení: účinnými látkami používanými v bežne
dostupných prípravkoch sú lieh / anestetiká & látky
na báze amfetamínov: ich správna a regulovaná
aplikácia by mala zaručiť dokonalú neutralizáciu
všetkých textových rezíduí ukrytých v póroch
& záhyboch pokožky

dôsledné dodržiavanie uvedených postupov
zabezpečí čitateľovi plnohodnotné prežitie budúcich
textových ponorov a zároveň dokonalú orientáciu
v už prebádaných textových vodách


veštenie

pri prvej návšteve je potrebné
so sebou priniesť ľubovoľný list
zo svojej najobľúbenejšej publikácie:
malo by sa jednať o pôvodnú originálnu
vytrhnutú stránku: pokiaľ je subjekt
natoľko útlocitný a prílišný rešpekt
mu nedovoľuje pristúpiť k tejto
fyzickej & obsahovej amputácii
bude na účely veštenia postačovať
aj kópia zvolenej strany: na rozdiel
od reprodukcie originál disponuje
energetickým nábojom vygenerovaným
vo chvíli vytrhnutia listu: to môže mať
v konečnom dôsledku za následok
nepatrnú odchýlku vo výslednom výstupe
vlastného veštiaceho procesu:
príkladom zmienenej odchýlky
môže byť rozdiel vo farbe – veľkosti –
časovom údaji – pohlaví a v iných popisných
kategóriách: vzhľadom na charakter
veštenia ako takého ide
o zanedbateľné rozdiely

upozornenie: na veštenie nie je možné použiť
dennú ani periodickú tlač / cirkevné spevníky
propagačné bulletíny / žiadne stanovy
ani organizačné poriadky: návody na použitie
sú použiteľné


Martin Kočiš (*1984) žije v Spišskej Novej Vsi, kde pracuje / s textom / hľadajúc (rozmery/pozície/kontexty). Autor protextovo orientovanej zbierky txt.txt.

Advertisements

One Comment Add yours

 1. Mallarme Jakobson says:

  prvy text je banalnym pozorovanim ktore nezachranuje ani kastrovany jazyk.
  navyse slovo “nasvedcuju” posobi ako fabulacia kedze je zrejme ze par instancii
  o priemernej dlzke zivota vela nevypoveda. aj ako vtip dost slabe

  druhy text je sprska popisov vystavena na specifickom odbornom style co je uz obchytane
  a bez dalsieho ozvlastnenia nezaujme, navyse v takto vseobecnej rovine mi napad pride prilis lacny.

  v tretom texte ide ocenit priestor na akom ma dokaze stvat.
  nevyhyba sa ale vsuvkam ktore hoci ironicky mozu vzbudzovat dojem hlbsej pointy
  (napr.: utrpenie relativne znesitelne.., predsavzatie o nezasahovani…)

  potom sa to azda da oznacit za konceptualnu grafomaniu

  technika nahradzovania beznych vyrazov sofistikovanymi popiskami je uz dost nudna
  a sama o sebe posobi spiatocnicky.

  posledny text je dalsi neprekvapujuci navod ktory nie je ani vtipny.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s